Sociálne podniky

Založte si sociálny podnik

Volajte na

0903 803 306

Využívajte množstvo výhod
registrovaných sociálnych podnikov

Pomáhame sociálnym podnikateľom preniesť ich nápady do reality tým, že im poskytujeme komplexné poradenstvo pre registráciu, financovanie a prevádzkovanie RSP, mentoring, školenia a ďalšie podporné služby.

01.

Kto môže byť
sociálny podnik

Akýkoľvek podnik, firma alebo subjekt, ktorý podniká v akejkoľvek oblasti, ale zamestnáva aj znevýhodnených pracovníkov.

02.

Čo musíte spĺňať
ako sociálny podnik

Povinnosti a obmedzenia registrovaného sociálneho podniku pri poskytnutí podpory vychádzajúcej zo zákona.

03.

Čo potrebujete na založenie

Najskôr vám poskytneme konzultácie, informácie a analýzy, ktoré vám ukážu, či a ako výhodné je pre vás si sociálny podnik zaregistrovať.

04.

Výhody sociálneho podniku

Sociálne podniky ako súčasť sociálnej ekonomiky majú možnosť priamej podpory podnikov zo strany verejných inštitúcií.

Pomáhame vám začať

Ak budete mať záujem, vypracujeme za vás všetku potrebnú dokumentáciu ako biznis plán, finančný plán, základné dokumenty či žiadosti o registráciu. Všetko prerokujeme s kompetentnými úradmi a následne zabezpečíme registračný proces.

Pre viac informácií kontaktujte náš tím, ktorý vám pomôže s akýmikoľvek otázkami.

Napíšte nám

Sme tu, aby sme vám pomohli

Vyplňte náš kontaktný formulár a získajte ďalšie informácie o tom, ako vám môžeme pomôcť rozvinúť váš sociálny podnik!

Adresa prevádzky:

Hurbanovo námestie 46
972 01 Bojnice

Email:

joyell@joyell.sk

Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok
08:00 – 16:00 hod

Kto môže byť sociálny podnik

V akých právnych formách môže podnikať sociálny podnik?

Sociálny podnik môže podnikať v rôznych právnych formách, ako napríklad:

 • občianske združenie,
 • nadácia,
 • neinvestičný fond,
 • nezisková organizácia, poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 • fyzická osoba – podnikateľ,
 • verejná obchodná spoločnosť,
 • komanditná spoločnosť,
 • spoločnosť s ručením obmedzeným,
 • akciová spoločnosť,
 • družstvo.

Aké sú typy sociálnych podnikov?

 1. Integračný sociálny podnik
 2. Sociálny podnik bývania
 3. Všeobecný sociálny podnik

Čo musíte spĺňať ako sociálny podnik

Povinnosť dodržiavať zákonné povinnosti a obmedzenia

Povinnosť dodržiavať zákonné povinnosti a obmedzenia podľa zákona č. 112/2018 Z. z., a to:

 • počas celej doby trvania Zmluvy o poskytnutí podpory,
 • počas 1 roka odo dňa poskytnutia podpory alebo verejných prostriedkov poskytnutých jednorázovo,
 • počas celej doby poskytovania verejných prostriedkov, ktoré sa poskytujú opakovane,
 • počas poskytovania výhody určenej RSP,
 • počas 1 roka od skončenia poskytovania výhody dodržiavať povinnosti obmedzenia ustanovené v ods. 2 až 12 zákona § 24.

Zákaz presiahnuť maximálny strop pre celkové náklady na mzdy

A ďalšie plnenia spojené s pracovno-právnymi vzťahmi v kalendárnom roku, ktoré nesmú presiahnuť:

 • 5-násobok mzdových nákladov pri použití minimálnej mzdy x počet zamestnancov RSP a zároveň,
 • 3-násobok mzdových nákladov pri použití priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok x počet zamestnancov RSP, pričom suma najvyššej mzdy môže byť najviac 5-násobok sumy najnižšej mzdy.

Zákaz presiahnuť obvyklú cenu na trhu iných ako mzdových nákladov RSP

Obvyklou cenou sa rozumie cena bežne používaná v mieste a čase plnenia alebo spotreby a to podľa druhu, kvality, resp. miery opotrebenia predmetného plnenia).

Povinnosť RSP vyplácať mzdu

Najmenej v sume ku ktorej sa zaviazal pri poskytnutí podpory alebo verejných prostriedkov podľa osobitného predpisu.

Povinnosť RSP písomne oznámiť MPSVR SR zoznam konečných užívateľov výhod v prípade, ak RSP nie je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora a nereinvestuje 100% zisku po zdanení na dosahovanie svojho pozitívneho sociálneho vplyvu.

Zákaz prevodu majetku

SANKCIA: V prípade porušenia je povinnosť vrátiť poskytovateľovi dotácie alebo nevratnej časti podmienečne vratného finančného príspevku sumu, ktorá zodpovedá zostatkovej cene majetku.

Zákaz vyradiť z obchodného majetku RSP majetok získaný z podpory alebo z verejných prostriedkov

Podľa osobitného predpisu ak nemá 0 zostatkovú hodnotu bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa podpory.

Zákaz prijať verejné prostriedky (ak nejde o plnenie podmienky podľa §17 ods. 3)

Podľa osobitného predpisu na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel, na aké sa mu poskytuje podpora vo forme dotácie, nenávratného finančného príspevku alebo podmienečne vratného finančného príspevku.

Sociálny podnik bývania, ktorému bola poskytnutá podpora vo forme nenávratného finančného príspevku

Alebo dotácie pre registrovaný SP je povinný prenajímať najmenej 70% obytnej plochy bytov, ktoré vlastní alebo má v nájme, za nájomné zodpovedajúce nákladom na byt.

Čo potrebujete na založenie

Splniť základné podmienky, ktoré mu stanovuje zákon o sociálnom podnikaní

Žiadateľ je povinný:

 • zriadiť poradný výbor alebo uplatňovať demokratickú správu podniku;
 • základný dokument podniku musí obsahovať:
  • opis hlavného cieľa,
  • spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu,
  • predmet svojej hospodárskej činnosti,
  • opis spôsobu, akým jeho tovary a služby prispievajú k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu;
 • zaviazať sa k využitiu viac ako 50 % zisku na dosiahnutie hlavného cieľa, spolu s určením postupov a pravidiel rozdelenia zvyšného zisku;
 • nemať nedoplatky na poistnom a daniach;
 • konať tak, aby nebol vyhlásený konkurz na jeho majetok; 
 • zdržať sa porušenia zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nelegálneho zamestnávania a
  nemať zrušený štatút registrovaného sociálneho podniku.

Po splnení vyššie uvedených podmienok sa štatút registrovaného sociálneho podniku vydáva na základe podanej žiadosti. Žiadosť musí byť podaná písomne a na predpísanom formulári.

K žiadosti je nevyhnutné priložiť aj povinné prílohy

Medzi nevyhnutné prílohy patrí:

 • výpis z registra z trestov nie starší ako 3 mesiace, alebo údaje potrebné na jeho vyžiadanie a súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • zakladajúci dokument podniku podľa druhu podniku,
 • projekt činnosti sociálneho podniku, tzv. podnikateľský plán sociálneho podnikania,
 • doklady preukazujúce splnenie podmienok – ak ide o žiadateľa so sídlom alebo miestom podnikania v členskom štáte, ktorý podobné potvrdenia nevydáva, je postačujúce čestné vyhlásenie.

Výhody sociálneho podniku

Aké sú výhody sociálneho podniku?

 • 10 % DPH pri fakturácií FO a verejným obstarávateľov
 • Reinvestícia daní do vlastného podnikania
 • Vyhradené zákazky vo VO
 • Kompenzácie miest znevýhodnených zamestnancov
 • Preplácanie mzdy pracovným asistentom
 • Možnosť nenávratných investičných dotácií